Ne Jucam
giurgead offline 2015-12-02
Mariana_s offline 2015-11-10
corinushi offline 2015-02-01
alineni4 offline 2015-01-30

 bancuri

Italian - ItalyRomână (România)English (United Kingdom)

Google+

Indemnizaţia de maternitate

Reprezintă o indemnizaţie care înlocuieşte salariul şi care este plătită lucrătoarelor care lipsesc de la serviciu din cauza sarcinii sau naşterii.

Criterii de acordare:
Pentru a obţine această indemnizaţie lucrătoarele angajate trebuie să aibă un raport de muncă în derulare în baza căruia să primească un salariu.

Pentru alte categorii:
În cazul lucrătoarelor care acordă asistenţă familială (menajere, îngrijitoare) trebuie să fi contribuit cel puţin 1 an în ultimii 2 ani înainte de perioada de absenţă obligatorie sau cel puţin 6 luni de contribuţii în anul precedent;

Muncitoarele din sectorul agricol trebuie să fi lucrat cel puţin 51 de zile în anul precedent perioadei de absenţă obligatorie;

Lucrătoarele liber-profesioniste trebuie să fie înscrise în listele artizanilor, comercianţilor sau cultivatorilor direcţi înainte de perioada de acordare a indemnizaţiei de maternitate şi să rezulte că au plătit contribuţiile respective;

Angajatele parasubordonate trebuie să fi contribuit la sistemul de asigurări sociale cel puţin 3 luni în ultimele 12 luni calculate înainte cu 2 luni de naştere.

Indemnizaţia de maternitate pentru absenţă obligatorie este acordată pentru un maxim de 5 luni; pentru absenţă facultativă indemnizaţia de maternitate se acordă ambilor părinţi pentru un maxim de 11 luni în total, ce pot fi utilizate în primii 8 ani ai copilului.

Indemnizaţie de maternitate pentru absenţă obligatorie se acordă:

Angajatelor care trebuie să stea acasă obligatoriu 2 luni înainte de data presupusă a naşterii şi 3 luni după data efectivă a naşterii. În cazul în care medicul certifică faptul că nu sunt probleme pentru sănătatea viitoarei mame sau a fătului, angajata poate decide să stea acasă o lună înaintea naşterii şi 4 luni după naştere.

Angajatelor care desfăşoară activităţi lucrative obositoare sau periculoase (şi nu li se pot încredinţa alte sarcini de seviciu) precum şi celor care suferă de unele boli şi care pot sta acasă mai mult de 2 luni înainte de data presupusă a naşterii, în baza autorizării Inspecţiei Muncii. Pentru aceleaşi motive şi pe baza informării efectuate de angajator, Inspecţia Muncii are şi posibilitatea de a posticipa revenirea mamei în câmpul muncii, până la a 7-a lună după naştere.

Angajatelor şi în cazurile în care:

o copilul s-a născut mort;

o copilul a murit după naştere;

o a avut loc o întrerupere a sarcinii după primele 180 de zile de sarcină;

Din 27 aprilie 2001 (data de intrare în vigoare a textului unic privind maternitatea) lucrătoarelor liber profesioniste care au dreptul la indemnizaţie de maternitate două luni înainte şi 3 luni după naştere, dar nu au şi obligaţia de a se absenta de la serviciu ca în cazul angajatelor.

Lucrătoarelor parasubordonate care sunt înscrise în gestiunea separată a lucrătorilor liber profesionişti, care plătesc cota de 24,72%.

În caz de adopţie
Lucrătoarele angajate care au adoptat copii sau care i-au luat spre încredinţare au dreptul pentru o perioadă de 3 luni după intrarea efectivă a copilului în familia adoptivă la indemnizaţie de maternitate în cazul în care copilul nu a împlinit încă 6 ani.

Indemnizaţie pentru absenţă facultativă (concediu parental)

Oricare dintre părinţi are dreptul de a lipsi de la serviciu până când copilul împlineşte 8 ani; absenţele nu pot depăşi cumulat pentru ambii părinţi maximum 11 luni. Aceleaşi drepturi le au şi părinţii adoptivi.

Cererile

Cererile pentru absenţe obligatorii şi facultative se prezintă la INPS şi la angajator.

Cererea pentru perioadele de odihnă la care are dreptul mama este prezentată la angajator iar cererea pentru perioadele de odihnă la care are dreptul tatăl este prezentată atât la INPS cât şi la angajator.

Suma

Lucrătoarele angajate primesc o indemnizaţie de maternitate în perioada de absenţă obligatorie egală cu 80% din salariu.

Lucrătoarele care acordă asistenţă familiilor (menajerele, îngrijitoarele), lucrătoarele liber profesioniste şi lucrătoarele agricole angajate pe perioadă determinată primesc o indemnizaţie de maternitate în perioada de absenţă obligatorie egală cu 80% din salariile „convenţionale” stabilite în fiecare an prin lege. Lucrătoarele parasubordonate primesc o indemnizaţie de maternitate în perioada de absenţă obligatorie variabilă în funcţie de contribuţiile plătite până în momentul naşterii.

Indemnizaţia de maternitate în perioada de absenţă facultativă este egală cu 30% din salariu. Indemnizaţia de maternitate este plătită în general de angajator care apoi primeşte respectivele sume de la INPS.

În cazul lucrătoarelor care acordă asistenţă familiilor (menajerele, îngrijitoarele), lucrătoarelor liber profesioniste, lucrătoarelor agricole angajate pe perioadă determinată, angajatelor sezoniere, şomerelor, lucrătoarelor parasubordonate indemnizaţia este plătită direct de către INPS.

ALOCAŢIA DE MATERNITATE PLĂTITĂ DE CĂTRE STAT


Este o prestaţie la care au dreptul mamele rezidente, cetăţeni italieni, comunitari sau extracomunitari care au carte de şedere, pentru fiecare copil biologic sau adoptat. În anul 2008 alocaţia se ridică la nivelul a 1843,9 euro. Suma este acordată în cuantum întreg celor care nu au dreptul la nici o prestaţie sau în cuantum fracţionar celor care primesc deja o indemnizaţie mai mică decât această sumă.

Criteriile de acordare:
Alocaţia este acordată dacă:

Lucrătoarea este acoperită deja de o formă de protecţie socială şi a plătit cel puţin 3 luni de contribuţii sociale în perioada cuprinsă între 9 şi 18 luni înainte de naşterea sau intrarea în familie a copilului;

Mama e şomeră şi de la pierderea dreptului la prestaţii sociale şi data naşterii sau intrării in familie a minorului nu au trecut mai mult de 9 luni;

Lucrătoarea şi-a dat demisia în perioada sarcinii dar a plătit cel puţin 3 luni de contribuţii sociale în perioada cuprinsă între 18 şi 9 luni înainte de naşterea copilului.

Cererea:
Pentru a obţine această indemnizaţie trebuie prezentată o cerere la INPS în termen de 6 luni de la naşterea copilului sau de la intrarea în familie, în caz de adopţie, altfel dreptul se pierde.

ALOCAŢIA DE MATERNITATE PLĂTITĂ DE CĂTRE PRIMĂRII
Este o prestaţie care se acordă mamelor rezidente în Italia, cetăţeni italieni, comunitari sau extracomunitari care au carte de şedere.

Se acordă, de asemenea mamelor cetăţeni extracomunitari având statut de refugiate politic, chiar dacă nu se află în posesia cărţii de şedere.

În anul 2008 alocaţia se ridică la nivelul a 299,53 euro lunar timp de 5 luni.

Criteriile de acordare:
Alocaţia se acorda femeii care:

nu are dreptul la nici o indemnizaţie de maternitate de alt gen (în cazul în care primeşte o indemnizaţie de maternitate cu un cuantum mai mic decât cea acordată de primărie poate primi diferenţa);

trăieşte într-un nucleu familial care are venituri mai mici decât un nivel prestabilit. Veniturile sunt calculate în baza unor criterii stabilite de Indicatorul situaţiei economice (ISE) care în anul 2008, pentru un nucleu familial format din 3 persoane, este de 31.223,51 euro.

Alocaţia este solicitată primăriei de rezidenţă, în termen de 6 luni de la naşterea copilului sau de la intrarea acestuia în familie în caz de adopţie, şi este plătită de către INPS.

ALTE DREPTURI
Conform legislaţiei italiene în vigoare, femeile care lucrează nu pot fi concediate în perioada sarcinii sau în primul an de viaţă al copilului, decât în anumite condiţii limită (întreruperea activităţii firmei, încheierea contractului pe durata limitată, erori grave comise de angajată).

De asemenea este interzis ca femeile însărcinate să desfăşoare activităţi lucrative care implică ridicarea şi transportul de greutăţi precum şi activităţi insalubre, periculoase sau obositoare.

Lucrătoarele au dreptul la învoiri pentru efectuarea analizelor medicale, cu plata integrală a salariului. Pentru a beneficia de acest drept lucrătoarele trebuie să prezinte angajatorului o cerere şi ulterior documentele care atesta data şi ora efectuării analizelor medicale.În primul an de viaţă al copilului mama are dreptul la perioade de odihnă (alăptare) de 2 ore/zi dacă lucrează cel puţin 6 ore/zi. În cazul în care mama lucrează mai puţin de 6 ore/zi are dreptul la o oră de odihnă zilnic. Tatăl nu poate folosi perioadele de odihnă în timpul concediului de maternitate al mamei, chiar dacă mama nu se foloseşte de aceste perioade din diferite motive. Au drept la perioade de odihnă şi mamele care adoptă copii. În cazul copiilor gemeni numărul de ore de odihnă zilnică este dublat şi poate fi folosită şi de către tată. Acelaşi drept îl au şi părinţii care adoptă 2 sau mai mulţi minori. Nu au drept la perioade de odihnă de acest tip lucrătoarele care acordă asistenţă familială, lucrătoarele care desfăşoară activitate la domiciliu şi lucrătoarele liber profesioniste.

Clarificări legate de acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în România
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare prevede acordarea concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, persoanelor care au realizat în ultimul an anterior datei naşterii copilului, timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. De asemenea, conform art. 1 alin. (2) lit.j din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cele 12 luni de venituri profesionale supuse impozitului pe venit, necesare în vederea deschiderii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului, pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele au lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state.

Totodată, conform art. 191 alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare şi veniturile aferente perioadei în care persoana a lucrat cu contract de muncă în străinătate.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele pentru a beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului sunt cele prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi anume:

 să fie cetăţeni români sau, după caz, cetăţeni străini sau apatrizi;

 să aibă domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;

 să locuiască împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Începând cu data de 1 ianuarie 2007 România implementează şi prevederile Regulamentului Consilului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiei acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574/72 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/71. Conform acestor reglementări comunitare, persoanele de cetăţenie română care desfăşoară activităţi în alte state membre ale UE sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European şi care şi-au stabilit reşedinţa împreună cu familia în aceste state, au dreptul la prestaţiile familiale pentru copiii lor din statul în care se desfăşoară respectiva activitate. În baza art. 13 alin.(1) din Regulamentul nr. 1408/71 persoanele sunt supuse legislaţiei dintr-un singur stat membru, cel al locului de activitate. De asemenea, în vederea deschiderii dreptului la prestaţii familiale într-un stat membru, persoana poate beneficia şi de totalizarea perioadelor de asigurare, de angajare în muncă sau de activitate independentă realizate în orice stat membru, în situaţia în care legislaţia unui stat membru condiţionează dreptul la prestaţii familiale de realizarea unei activităţi profesionale.

 

 
 • Stiri 
 • Worldwide 
 • Jocuri 
image preloader image preloader image preloader image preloader image preloader image preloader
feed-image

 

 

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Cutremur de 6.6 grade in Italia

Cutremur de 6.6 grade in Italia

  Un cutremur cu magnitudine de 6.6 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineata in ...
Duminică, 30 Octombrie 2016 07:50
Explozie in apartamentul unui roman din Macerata. A aprins soba pe gaz cu hartie si alcool

Explozie in apartamentul unui roman din Macerata. A aprins soba pe gaz cu hartie si alcool

  Un roman in varsta de 39 de ani stabilit la Macerata a ajuns, duminica dupa-amiaza, la spi...
Miercuri, 06 Ianuarie 2016 00:00
Case de vanzare la doar 1 euro

Case de vanzare la doar 1 euro

...
Luni, 04 Ianuarie 2016 00:00
Papa Francisc, indemn pentru oameni sa refuze consumerismul

Papa Francisc, indemn pentru oameni sa refuze consumerismul

  Papa Francisc ii indeamna pe oameni sa aiba un stil de viata "devotat, plin de empati...
Duminică, 27 Decembrie 2015 00:00
Mos Craciun, interdictie la gradinita

Mos Craciun, interdictie la gradinita

  Mos Craciun nu a trecut, anul acesta, pragul gradinitei Acque Rosse din Ostia (Roma). Nu p...
Sâmbătă, 26 Decembrie 2015 00:00
Roman jefuit intr-un tramvai din Torino, de trei nord-africani

Roman jefuit intr-un tramvai din Torino, de trei nord-africani

  Un roman stabilit la Torino a fost atacat si jefuit de trei nord-africani, intr-un tramvai...
Sâmbătă, 26 Decembrie 2015 00:00
Premiera in Arabia Saudita: femeile pot vota

Premiera in Arabia Saudita: femeile pot vota

...
Sâmbătă, 12 Decembrie 2015 00:00
Franco Zeffirelli, internat la o clinica din Roma

Franco Zeffirelli, internat la o clinica din Roma

  Franco Zeffirelli a fost internat intr-o clinica din Roma in urma unor complicatii pe...
Sâmbătă, 12 Decembrie 2015 00:00
Padova: Roman beat la volan, vinovat pentru moartea unei femei de 44 de ani

Padova: Roman beat la volan, vinovat pentru moartea unei femei de 44 de ani

  Strada Contarina din Piazzola di Brenta, provincia Padova, a devenit, duminica seara, scen...
Miercuri, 25 Noiembrie 2015 00:00
Alti 7 raniti in clubul Colectiv au murit sambata. Bilantul: 39 de morti

Alti 7 raniti in clubul Colectiv au murit sambata. Bilantul: 39 de morti

  Astazi, bilantul dupa incendiul din clubul Colectiv a ajuns la 39 de morti, dupa ce alti c...
Sâmbătă, 07 Noiembrie 2015 00:00

Acest site folosește cookie-uri pentru a oferi servicii, pentru a personaliza anunțuri și pentru a analiza traficul. Dacă folosiți acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Aflati mai multe